Adroddiad Taflu Goleuni

Cyhoeddwyd Carnegie UK Trust adroddiad ar lyfrgelloedd cyhoeddus yn fis Ebrill 2017. Mae taflenni ar Gymru ar gael yn y Gymraeg. Roedd awdur yr adroddiad, Dr Jenny Peachey, wedi ysgrifennu erthygl yn Saesneg ar fy blog Saesneg.

Clawr adroddiad

Advertisements

Cyfeiriad tudalen gwefan newydd IAALl (MALD)

Mae cyfeiriad tudalen gwefan Is-adran Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd wedi newid. Y cyfeiriad newydd yw yma.
Tudaelen eraill yw:

Caru Llyfrgelloedd yn 2016

Ym mis Hydref eleni, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn #CaruLlyfrgelloedd – sef ymgyrch sy’n ceisio tynnu sylw at y gwasanaethau gwych y mae llyfrgelloedd Cymru yn eu cynnig ac annog defnyddwyr llyfrgelloedd i ddod â’u ffrindiau a’u teuluoedd draw i ddarganfod yr hyn sydd ar gael am ddim yn eu llyfrgell leol.

(Datganiad wasg, o3 Hydref 2016)

LogoGyda thros hanner miliwn o fenthycwyr gweithredol ar hyd a lled Cymru a 13.6 miliwn o ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn 2014-15, mae’n amlwg fod pobl Cymru yn caru eu llyfrgelloedd!Ym mis Hydref eleni, bydd llyfrgelloedd ledled Cymru yn cymryd rhan yn #CaruLlyfrgelloedd – sef ymgyrch sy’n ceisio tynnu sylw at y gwasanaethau gwych y mae llyfrgelloedd Cymru yn eu cynnig ac annog defnyddwyr llyfrgelloedd i ddod â’u ffrindiau a’u teuluoedd draw i ddarganfod yr hyn sydd ar gael am ddim yn eu llyfrgell leol.
Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates: “Rwy’n falch o gefnogi ymgyrch #CaruLlyfrgelloedd sy’n cael ei chynnal ledled Cymru. Mae llyfrgelloedd yn darparu diwylliant, gwybodaeth a dysg mewn sawl fformat ac i amrywiaeth eang o bobl. Beth bynnag fo’ch oed neu ddiddordeb, bydd gan lyfrgelloedd rywbeth o fewn eu muriau neu adnoddau ar lein ar eich cyfer chi, yn ogystal â staff gwych i’ch helpu i ddod o hyd i beth bynnag rydych yn chwilio amdano. Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n galed i gefnogi seilwaith gwasanaethau llyfrgelloedd yng Nghymru, gan gynorthwyo i ailwampio ac adleoli adeiladau llyfrgelloedd ac ehangu nifer y gwasanaethau sydd ar gael ar lein fel bod pawb yn gallu mwynhau ac elwa ar y llu o wasanaethau sydd ar gael.”
Bydd cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol y mis – lawer ohonyn nhw’n digwydd yn rheolaidd a thrwy ddod â nhw at ei gilydd dan faner #CaruLlyfrgelloedd y gobaith yw y bydd mwy o bobl yn dod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd yn eu cymuned.
Gallwch chwilio am y rhestr o ddigwyddiadau ar tudalen wefan llyfrgelloedd.cymru neu ewch draw i’ch llyfrgell leol i gael gwybod mwy.Fel rhan o’r ymgyrch, bydd llyfrgelloedd hefyd yn arddangos eu gwasanaethau llyfrgell ddigidol.
Ar gyfer darllenwyr brwd mae dros 11 miliwn o lyfrau, 25,000 o e-lyfrau a thros 4000 o e-lyfrau llafar gyda theitlau addas i blant, yr arddegau ac oedolion – yr union beth pan ydych allan o’r tŷ.
Ac os ydych yn gwario mwy na ddylech chi ar gylchgronau – beth am gael golwg ar ein casgliad o dros 200 o’r prif gylchgronau gan gynnwys teitlau’r BBC, cyhoeddiadau iechyd a ffitrwydd, cylchgronau hel clecs – beth bynnag yw eich hobi, mae’n debygol iawn y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sy’n berthnasol i chi a gallwch lawrlwytho’r cyfan am ddim. Cewch wybod mwy ar llyfrgelloedd.cymru
Os ydych yn ddarllenydd brwd neu’n ddeinosor digidol, bydd eich llyfrgell yn gallu cynnig llu o wasanaethau newydd ar lein, a llawer ohonynt ar gael 24/7 – gallwch hyd yn oed ymuno ar lein am ddim.
Prosiect Cyfuno
Mae ymgyrch #CaruLlyfrgelloedd yn cefnogi Cyfuno: Trechu Tlodi Trwy Ddiwylliant, rhaglen newydd arloesol gan Lywodraeth Cymru sy’n defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i gefnogi rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. Mae’n cefnogi awdurdodau lleol a rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i gyfleoedd diwylliannol newyd a chyffrous, i helpu i wella hyder, sgiliau, cyrhaeddiad a chyflogadwyedd. Mae deg Ardal Arloesi yn cymryd rhan yn rhaglen 2016-2017. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

Adolygiad Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

Tedi yn darllen

Llun hawlfraint am ddim gan Pixabay

Gweler y ddolen isod i’r holiadur yn ymwneud á’r Adolygiad i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i Gyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru. Bydd yr holiadur ar gael tan y 31ain o Awst.

Dolen: Holiadur – Adolygiad Cyhoeddi a Llenyddiaeth

 

 

Darllen Mawr Direidus

(Datganiad y wasg gan Llywodraeth Cymru)

PrintMae llyfrgelloedd ledled Cymru yn dathlu canmlwyddiant geni hoff storïwr y byd, Roald Dahl yn y Cyfle Darllen Mawr Direidus. Mae llyfrau Roald Dahl, a gafodd ei eni yng Nghymru, wedi rhoi’r thema i Her Ddarllen yr Haf yn 2016. Yn ystod gwyliau’r haf bydd amserlen lawn o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd ledled Cymru er mwyn helpu i annog plant i fwynhau darllen.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams:

“Mae Her Ddarllen yr Haf wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran cymell plant i ddarllen mwy yn ystod gwyliau’r haf. Mae ymchwil wedi dangos bod hyn yn helpu i gynnal eu lefel ddarllen cyn iddyn nhw fynd yn ôl i’r ysgol ym mis Medi.

“I ddyfynnu geiriau doeth Roald Dahl, ‘os ydych chi am lwyddo mewn bywyd, rhaid i chi ddarllen llawer o lyfrau’ a byddwn i’n annog rhieni i wneud y mwyaf o’r amser gyda’u plant dros yr haf, dechrau darllen llyfr a phwy a ŵyr ymhle bydd y stori’n gorffen.”

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros lyfrgelloedd,

“Rydyn ni’n gwybod bod llyfrgelloedd yn gallu cael effaith gadarnhaol go iawn ar fywydau plant, drwy eu cyflwyno i ddiddordebau newydd di-rif a’u helpu nhw i ddatblygu cariad at ddarllen. Rwy’n falch y gallwn ni barhau i gefnogi Her Ddarllen yr Haf eleni, a gobeithio y bydd yn helpu plant ledled Cymru i gymryd rhan mewn anturiaethau drwy gydol yr haf.”

Plant yn y llyfrgell

Awdur Mike Church (H) Llywodraeth Cymru

Mae Her Ddarllen flynyddol yr Haf wedi’i threfnu gan elusen The Reading Agency a llyfrgelloedd cyhoeddus ar draws y DU. Mae’n bosibl ymuno yn yr hwyl yn hawdd ac mae’n rhad ac am ddim. Mae plant 4-11 oed yn cael eu hannog i ddarllen chwe llyfr neu ragor o’u dewis nhw yn ystod gwyliau’r haf gyda chymhellion a gwobrau i’w casglu, yn ogystal â thystysgrif, neu fedal ar gyfer pob plentyn sy’n cwblhau’r her.

Bydd y Cyfle Darllen Mawr Direidus yn annog darllen ar raddfa enfawr ac yn tynnu sylw at chwe thema allweddol – dyfeisgarwch, antur, direidi, chwarae gyda geiriau, campau plant a chyfeillgarwch – sy’n cael eu trafod yn llyfrau enwocaf Roald Dahl. Bydd y cynllun yn annog plant i ymestyn eu darllen eu hunain drwy edrych ar themâu tebyg, ffeithiau anhygoel, cymeriadau a storïau sydd i’w cael yn yr enghreifftiau gorau o ysgrifennu cyfoes i blant.

Kirsty Williams ag Aled Evans

Kirsty Williams (D) ag Aled Evans Cyfarwyddwr Addysg Castell-nedd Port Talbot (H) Llywodraeth Cymru

Cewch chi gymryd rhan yn rhad ac am ddim yn Her Ddarllen yr Haf ac mae’n un enghraifft o’r hyn mae llyfrgelloedd cyhoeddus yn ei gynnig i helpu plant i ddatblygu cariad at ddarllen, meithrin hyder a dysgu sgiliau newydd. Mae llyfrgelloedd ledled Cymru yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous yn ystod gwyliau’r haf i gadw plant yn brysur ac i wneud bywyd yn haws i rieni! Mae rhai o’r digwyddiadau gwych sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer yr Her yn cynnwys gweithdy siocled, ymweliadau gan awduron, sesiynau celf a chrefft, a grŵp drama a chwarae rhyngweithiol.

Galwch heibio i’ch llyfrgell leol neu ewch i llyfrgelloedd.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Crynodeb newyddion o lyfrgelloedd yng Nghymru

Dyma grynodeb newyddion diweddaf o lyfrgelloedd yng Nghymru.

Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Llyfrgell Glannau Dyfrdwy

Datganiad i’r wasg ynglŷn ar arian i amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yn 2016-17, gan gynnwys £1m arian cyfalaf i chwech llyfrgelloedd o dan Raglen Llyfrgelloedd a Dysgu Cymunedol.

Datganiad i’r wasg i ddathlu moderneiddio dros 100 o lyfrgelloedd gyda chyllid Llywodraeth Cymru. Roedd digwyddiad yn y llyfrgell Glannau Dyfrdwy ar 4 Mawrth 2016.

Ken Skates yn dal 'ipad'

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates

Datganiad i’r wasg i ddathlu gwasanaeth newydd llyfrgell ddigidol gan gynnwys caniatáu mynediad i wasanaethau digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gan gynnwys papurau newydd, cyfnodolion, a deunydd cyfeirio ar-lein, y gall unrhyw un sy’n aelod o Lyfrgell Genedlaethol Cymru eu cyrchu o bell.

Ac yn olaf, adroddiad llyfrgelloedd 2015 wedi cael ei gyhoeddi diwedd mis Mawrth 2016.

Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd 2016

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates AM

Bydd Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 6 Chwefror eleni. A i i’r llyfrgell y dre yma, i ddathlu – beth amdanoch?

Bydd y tîm datblygu cynulleidfa yn defnyddio’r hashnodau sy’n benodol i Gymru #DCLCymru a #NLDWales i gysylltu’r holl weithgarwch ar gyfryngau cymdeithasol a’n galluogi i ddilyn a chasglu negeseuon.

Dych chi’n gallu darllen datganiad i’r wasg, gyda dyfyniad gyn Dirprwy Weinidog dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ar wefan Llyfrelloedd Cymru.

Mwy o wybodaeth i lyfrgellydd ar ‘staff toolkit’ Llyfrgelloedd Cymru neu ar wefan Prydeinig Diwrnod Cenedlaethol Llyfrgelloedd.

Logo diwrnod